Yasmin omhulde tabletten 0,03/3 mg IB-tekst RVG 23827

Cover the ice pack with a towel to ensure that it doesn’t get too cold. Het gebruik van ieder gecombineerd OAC brengt een verhoogd risico van veneuze trombo-embolie (VTE) met zich mee, vergeleken met geen gebruik. Il matrimonio signor boon lo unisce a launa whittaker. Raadpleeg jou dokter of apteker voordat enige medisyne. VTE is fataal gebleken in 1-2 % van de gevallen. De gebruikster dient contact op te nemen met de arts, indien de conditie of risicofactor verergert of voor het eerst optreedt. vragen heeft over wanneer u na bevalling of abortus kunt beginnen met Gestodelle20.

Over het algemeen moet de behandeling over verscheidene maanden worden doorgevoerd. Hoe korter de placebofase wordt, hoe groter de kans wordt dat ze geen onttrekkingsbloeding krijgt en doorbraakbloeding of spotting zal krijgen tijdens het gebruik van de volgende blisterverpakking (vergelijkbaar met het uitstellen van de menstruatie). Acute of chronische leverfunctiestoornissen kunnen een onderbreking van het combinatie-oac-gebruik noodzakelijk maken totdat de leverfunctiewaarden genormaliseerd zijn. Na een geboorte, abortus of miskraam dient uw arts u te adviseren over het gebruik van de pil. Andere aandoeningen Het progestageen in Yasmin is een aldosteron antagonist met kaliumsparende eigenschappen. Symptomen van een veneuze of arteriële trombotische en trombo-embolische incidenten of van een cerebrovasculair accident kunnen omvatten: • ongebruikelijke unilaterale beenpijn en/of –zwelling • plotselinge hevige pijn in de borst, al dan niet uitstralend naar de linkerarm • plotselinge ademnood • plotselinge hoestaanval • elke ongewone, ernstige, langdurige hoofdpijn • plots gedeeltelijk of geheel verlies van het gezichtsvermogen • dubbelzien • moeizaam spreken of afasie • duizeligheid • collaps met of zonder focaal epileptisch insult • zwakte of een zeer uitgesproken gevoelloosheid die plotseling optreedt aan één kant of in een gedeelte van het lichaam • stoornis van de motoriek • “acute” buik. aandoeningen in de anamnese dienen op de mogelijkheid van een recidief te worden gewezen.

Learn more about Cold Sores, diagnosis, symptoms, treatment options and information at Mount Sinai. Als er echter meer dan 12 uren zijn verstreken, geldt het advies voor het vergeten van tabletten dat in rubriek 4.2 “Wat te doen na het vergeten van tabletten?” is gegeven. Underwater factors Associated Induced factors play a plummeting role in many psychi- atric tightens, including health and severe i 10 Per-lui. ? Het risico op trombose in de slagader neemt tijdens pilgebruik toe met de leeftijd van de vrouw én als gevolg van roken. Haal uit hun menu alleen wat je zelf belangrijk vindt. Tabletten moeten 7 dagen zonder onderbreking worden ingenomen om de hypofyse- ovarium-as voldoende te onderdrukken.

Als u een of meer van de hieronder vermelde aandoeningen heeft, vertel dit dan aan uw arts. Als één van de volgende situaties op u van toepassing is, vertel dit dan aan uw arts vóórdat u dit middel gaat gebruiken. 6 Hoewel bij veel vrouwen die COAC of Diane-35 gebruiken geringe verhogingen van de bloeddruk gerapporteerd werden, zijn klinisch relevante bloeddrukstijgingen zeldzaam. 6 Waarschuwingen Indien er sprake is van een van de hierna vermelde aandoeningen/risicofactoren, moeten in elk individueel geval de voordelen en de risico’s van Diane-35 tegen elkaar worden afgewogen en met de vrouw worden besproken voordat zij besluit Diane-35 te gaan gebruiken. ? In die situaties moet u óf geen seks hebben, óf een extra anticonceptiemiddel zonder hormonen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een condoom of een andere barrièremethode. Wanneer wordt overgeschakeld van een vaginale ring of een andere pleister voor transdermaal gebruik, moet de vrouw de pleister bij voorkeur aanbrengen op de dag waarop de laatste ring of pleister van een cyclusverpakking wordt verwijderd, maar ten laatste wanneer een nieuwe ring of pleister zou moeten worden aangebracht.

Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? ? Het frequenter voorkomen van b.v. • Als het implantaat niet volgens de instructies en niet op de juiste dag wordt ingebracht, kan dit een onbedoelde zwangerschap tot gevolg hebben (zie rubriek 4.2 “Wanneer wordt Implanon NXT ingebracht?” en “Hoe wordt Implanon NXT ingebracht?”). 2. braken of diarree) kan de absorptie niet volledig zijn en moeten aanvullende anticonceptieve maatregelen genomen worden. Bloedingen die niet meer stoppen, zware doorbraakbloedingen Als de vaginale bloeding niet stopt, hoewel de tabletten op de juiste wijze zijn ingenomen, moet een organische oorzaak of een extragenitale factor (bv.

Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. The primary end point was the burden of illness due to HZ (HZ BOI), a composite measure of the incidence, severity, and duration of pain and discomfort caused by HZ. Met de applicator kan uw arts dit implantaat inbrengen net onder de huid van uw bovenarm. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? – Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.